Samenstelling

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. Van elke school heeft één ouder en één personeelslid zitting in de GMR. De GMR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurders en het toezichthoudend bestuur van de vijf scholen met de Bijbel te Staphorst.
476