De leraren

5.1 Wijze van vervanging 
Elke groep heeft een leerkracht als eindverantwoordelijke. Dit is veelal de leerkracht die de meeste  lessen in de groep geeft. Bij compensatie- of ander verlof wordt de groep zoveel als mogelijk door  dezelfde leerkracht vervangen. 
 
5.2 De inzet van onderwijsassistenten 
Onze onderwijsassistente heeft onderwijsondersteunende taken (hoofdzakelijk in de groepen 1 t/m 4) met als doel de bevordering van de taal -, lees - en rekenprestaties.  Zij werkt zowel in de groep als met een groepje leerlingen in een aparte ruimte. Daarnaast verleent de onderwijsassistente assistentie bij administratieve- en andere schoolse taken.
 
5.3 De begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO 
Onze school is stageschool voor studenten van Pabo “De Driestar” te Gouda. Dit betekent dat de studenten activiteiten in een klas verrichten om zodoende het lesgeven, onder toezicht van de groepsleerkracht, te leren. Soms maken we ook gebruik van studenten die de zgn. SAM-opleiding volgen. Deze studenten zijn twee dagen per week op onze school om zowel praktische als theoretische kennis op te doen. Studenten van het laatste studiejaar aan de Pabo komen als Lio (leraar in opleiding) gedurende 21 weken achtereen (waarvan enkele weken gedeeltelijk) lesgeven. Hierbij is het de bedoeling dat ze leren om aan een groep zelfstandig leiding te geven. Om die reden zal de leerkracht in die situatie wat langer buiten het klaslokaal verblijven en andere taken binnen de school verrichten. Daarnaast bieden we een stageplaats aan studenten die opgeleid worden voor een baan in het onderwijs, zoals onderwijsassistentie. Onze vijf scholen bieden in de eerste plaats stageplaatsen aan voor studenten van PABO Driestar-Educatief en het Hoornbeeckcollege.
 
5.4 Scholing van leraren
Ieder jaar kiezen we als team enkele onderwerpen waarop wij specifieke aandacht richten. Dit kan betekenen dat wij voor die onderwerpen als team nascholing volgen of begeleiding vanuit een schoolbegeleidingsdienst vragen. Daarnaast wordt gericht gebruik gemaakt van het nascholingsaanbod voor individuele leerkrachten.  
366