De resultaten

8.1 De zorg voor leerlingen
De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistentes, die ingezet worden, helpen voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. 
Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen. Dit heeft geleid tot adviezen die verwerkt zijn in handelingsplannen, en in een enkel geval is er hulp gevraagd via ambulante begeleiding. Mede door deze vormen van hulp is het aantal leerlingen dat verwezen moest worden naar het speciaal onderwijs beperkt gebleven. Voor sommige kinderen is een handelingsplan opgesteld, dat met ouders is besproken. In het afgelopen jaar is geen leerling verwezen naar het speciaal  basisonderwijs.
 
8.2 Onderwijstoezicht
De inspectie ontvangt jaarlijks de relevante scores die behaald worden bij de cito-toetsing. Daarnaast bezoekt en beoordeelt de inspectie met zekere regelmaat de school.
De laatste jaren was de school het basisarrangement toegekend.  Dat houdt in dat het onderwijs voldoet aan de norm van de inspectie en daarbij past eens in de 4 jaar een bezoek. Op 2015 was onze school uitgezocht voor een pilotonderzoek; een voorbereiding op een nieuwe wijze van inspecteren. De inspectie was tevreden over dit bezoek en keurde alles voldoende en de opbrengsten zelfs goed, ruim boven het landelijk gemiddelde.
 
8.3 Kwaliteitszorg
Een school dient zicht te hebben op eigen kwaliteit. De kwaliteit moet omschreven en toetsbaar zijn. Dat kan alleen als daar de juiste indicatoren voor opgesteld zijn met de daarbij bedoelde praktijken. Met andere woorden: wat is goede kwaliteit en wat zie je dan in de praktijk. De inspectie van het onderwijs heeft hiervoor een toezichtkader geschreven met daarbij een omschrijving van de praktijk zoals dat naar haar mening zou kunnen zijn. De school heeft haar praktijk, opnieuw in 2013-2014, naast het toezichtkader gelegd en daar een beschrijving van opgesteld. Er is dus een kwaliteitshandboek gemaakt met daarin een omschrijving van onze praktijk. Uit het kwaliteitshandboek blijkt op welke punten we voldoende kwaliteit leveren. Ook op welke punten er nog ontwikkeling kan of moet zijn. We zijn ons, mede vanwege de relatie die er is met ParnasSys, aan het oriƫnteren op het kwaliteitsinstrument Integraal.
 
8.4 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast is in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. Uit de uitslagen van deze toetsen blijkt dat deze resultaten overeenkomen met de gemiddelde resultaten op vergelijkbare scholen of daarboven uitstijgen. Cito werkt met een ongecorrigeerde score en een gecorrigeerde score betreffende leerlinggewicht.

Jaar

Landelijk gemiddeld

Prins Mauritsschool

Ongecorr.  

Gecorr.

Ongecorr.

Gecorr.   

2017

535,1

535,2

535,1

536,2

2018

534,9

 

540,3

 

2019

535,7

 

539,0

 

2020

-

 

-

 

2021

534,5

 

539,3

 

2022 534,8   533,9  
2023 534,9   535,8  

NB.: de gecorrigeeerde score wordt vanaf 2018 niet meer weergegeven. I.v.m. coronacrisis is er in schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets afgenomen.

               
8.5 Doublures

Het gemiddeld percentage doublures van de afgelopen vier jaar ligt binnen de norm van de inspectie.

jaar

aantal lln.1-2

aantal lln. 3-8

aantal doublures 1-2

aantal doublures 3-8

1-2 %

3-8 %

2017-2018

48

149

0

1

0

1

2018-2019

58

141

1

0

2

0

2019-2020

54

144

0

1

0

1

2020-2021

55

157

0

0

0

0

2021-2022 61 163 0 1 0 1
2022-2023 60 178 0 1 0 1

Gemiddeld over 4 jaar:

0

0,5

 

 

8.6 Verwijzingen

In het achterliggende jaar hebben de leerlingen de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

Voortgezet Speciaal Onderwijs

0

Praktijkonderwijs

0

Basisberoepsgerichte leerweg (incl. LWOO)                                             

0

Kaderberoepsgerichte leerweg (BBL/KBL en KBL)

3

MAVO (KBL/GT, GT en GT/H)

13

HAVO/VWO (HAVO, H/V en VWO)

11

 

392