Praktische informatie

11.1 Opening schooljaar
Het cursusjaar wordt geopend met een kerkdienst in de Dorpskerk te Staphorst. Deze dienst wordt gehouden op de eerste woensdagavond van het nieuwe cursusjaar.
 
11.2 Schoolregels
Een ieder gedraagt zich naar behoren in gehoorzaamheid aan Gods Woord en zij een ander hierin niet tot een aanstoot; bijv. niet vloeken, schelden, enz.
 
11.3 Algemene fatsoensregels:
 • Spreken met twee woorden. Leerkrachten dienen aangesproken te worden met ‘u’.
 • Niet spreken met handen in de zakken.
 • Kinderen spreken elkaar aan met de voornaam.
 • Normaal groeten, ook op straat.
 • Kleding: op warme dagen dragen de leerlingen geen mouwloze shirts.
School:
 • Huiswerk wordt keurig verzorgd en goed geleerd. Voor een ‘School met de Bijbel’, als de onze, houdt dat bovendien in, dat de leerlingen voor de maandagmorgen een psalm, tekst of Kort Begrip-vraag moeten leren.
 • Materialen die door eigen schuld zoekraken of vernield worden, dienen vergoed te worden of de leerling dient zelf voor vervanging zorg te dragen.
 • In de school wordt tijdens de lessen niet gesnoept.
 • Trakteren net voor de pauze om 10.15u. Voor de kleuters is dat om 10.05u. Het liefst ‘gezonde’ traktaties.
 • Vakken en schoolspullen netjes houden.
 • Iedere klas heeft een eigen in- en uitgang, alleen daardoor mag je naar binnen en buiten. Jassen en tassen worden netjes aan de kapstok gehangen.
 • Je mag niet rennen of glijden door de gangen: we lopen door de school.
 • Leerlingen die voor werkzaamheden binnen mogen/moeten zijn, doen dit onder toezicht van de leerkracht.
 • We gaan ervan uit dat leerlingen geen mobiele telefoon naar school meenemen. Mocht dit, om wat voor redenen dan ook, wel nodig zijn dan worden deze tijdens schooltijd op een door de leerkracht aangegeven plaats bewaard. 
Plein:
 • Je mag niet op het schoolplein fietsen of steppen.
 • Je mag niet op het plein voetballen.
 • Afval (papiertjes e.d) doe je in de daarvoor bestemde container of prullenbakken.
 • Je mag niet in de fietsenstalling staan of spelen.
 • Je zet je fiets netjes in de fietsenstalling.
 • Spelletjes waarbij kledingstukken kunnen beschadigd worden zijn verboden.
 • Kleuters spelen op het kleuterplein, kinderen van de midden- en bovenbouw spelen op hun eigen pleinen.
 • Vechtspelletjes zijn niet toegestaan in school en op het schoolplein.
 • In de pauze mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten, of naar binnen zonder toestemming van de meester of juffrouw (pleinwacht).
 • Na de bel gaan de leerlingen ordelijk naar binnen.
 • De kinderen mogen in de struiken komen en dienen de afrasteringen en hekken te ontzien.
 • Je mag niet met krijt en dergelijke op de muren schrijven of op het dak van een speelhuisje zitten.
 • Bij ruzie wordt de pleinwacht of meester/ juffrouw gewaarschuwd; andere kinderen mogen zich hier niet mee bemoeien  
 • Treiteren en plagen wordt vanzelfsprekend niet toegestaan! 
 • Je verlaat het plein via het grote plein/hek, waar een juf/meester staat om je ‘over te zetten’.
11.4 Adreswijziging
Wilt u bij verandering van uw adres of telefoonnummer ons dit even schriftelijk melden voor het bijhouden van de school administratie?
Gaat u verhuizen naar een ander "voedingsgebied" of naar een andere plaats, neemt u dan contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren over de verdere gang van zaken.
 
11.5 Leerlingenvervoer 
Wanneer de afstand tussen uw woning en de door u gekozen basisschool meer dan 6 kilometer bedraagt kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer. U kunt hiervoor een aanvraagformulier krijgen bij de afdeling Sociale Zaken op het gemeentehuis in uw woongemeente. Voor meer informatie over het leerlingenvervoer en/of de Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst kunt u terecht op de internetsite: www.staphorst.nl. Indien u niet woonachtig bent in de gemeente Staphorst dient u te informeren op de website of bij de balie van de gemeente waarin u woonachtig bent.
 
11.6 Mededelingen onderbouw 
Cadeautjes Voor de naaste familieleden (vader, moeder, opa, oma) mogen de kleuters bij verjaardagen een cadeautje maken. Dit verloopt a.d.h.v. een door u op school ingevulde kalender. Verder mogen de kinderen een kleurplaat maken bij ziekte, geboorte en jubileum in de familie. Graag een week van tevoren d.m.v. een briefje doorgeven.
Gymschoenen
In het belang van uw kind is het nodig te zorgen voor gymschoenen. Vooral om uitglijden in het speellokaal te voorkomen. Wilt u gymschoenen met elastiek of klittenband aanschaffen, zodat uw kind ze zelf aan kan trekken.
Naam
Om veel zoeken en ruilen te voorkomen, vragen wij u om overal de naam van uw kind in te zetten.  (b.v. in de jas, gymschoenen, tas, gymkleding, enz.)
 
11.7 Materialen
Op school krijgt uw kind alle materialen (potlood, gum, pen, schriften, e.d.) die het voor het onderwijs nodig heeft.
 
11.8 Zending
Elke eerste schooldag van de week kunnen de kinderen een vrijwillige bijdrage voor de zending meebrengen. Een gedeelte van het geld wordt bestemd voor een adoptiekind via Woord en Daad, maar het merendeel is bestemd voor de onder ons bekende zendingsgenootschappen en hulporganisaties.  Ook postzegels kunnen op school ingeleverd worden. Voor elk zakje met 100 zegels krijgt uw kind een plaatje van Juf van der Woude. Wilt u de postzegels niet afweken, maar nog met een klein papierrandje er omheen uitknippen?
 
11.9 Gym
De gymkleding wordt verstrekt door de school. Verder wordt met klem verzocht gymschoenen te dragen met het oog op de veiligheid en hygiëne. Verder verzoeken wij u dringend de naam in de gymschoenen te schrijven en dat iedere leerling over een (stoffen) gymtas/-zak beschikt, voor het opbergen van de gymschoenen op school. De kinderen nemen de gymkleding regelmatig mee naar huis. Voor de daarop volgende gymles dient de gymkleding weer schoon mee naar school genomen te worden.
 
11.10 Lege batterijen
De school doet mee aan de inzameling van afgedankte batterijen. Per kilo krijgen we spaarpunten voor gratis onderwijsmaterialen. Helaas geen batterijen van schrikdraadapparatuur meer.
 
11.11 Verjaardagen
Met de verjaardag krijgt uw kind gelegenheid te trakteren. Het liefst om kwart over tien. Voor de kleuters geldt vijf over tien. Het kind trakteert dan de eigen groep en de leerkrachten van de school.
Bij het worden van vier jaar mag eventueel alleen de eigen groep en leerkracht getrakteerd worden. Mede namens de tandheelkundige dienst verzoeken wij u dringend geen snoepgoed mee te geven. In plaats hiervan zijn er veel gewilde traktaties zoals: kaas, worst, augurk, een prikker, bitterbal, enz. Wilt u hieraan uw medewerking geven in het belang van uw kind(eren)?
 
11.12 Schoolbibliotheek
Vanaf groep 3 mogen de kinderen boekjes lezen in de klas, maar tevens lenen voor thuis. De boeken zijn verdeeld in een A, B en C-niveau en staan centraal opgesteld in de gemeenschapsruimte.
Voor spreekbeurten en werkstukken kunnen de leerlingen terecht in het documentatiecentrum.
 
11.13 Typecursus
De kinderen uit groep 6 en 7 krijgen een aanbod van TypPlus uit Staphorst om op onze eigen school (en computers) een typecursus te volgen.
 
11.14 Prentotheek
Voor de kleuters is er een prentotheek: een bibliotheek, ingericht in de kleutergang.  Elke dag is er uitleen van kwart over drie tot vier uur voor 3, 4 en 5-jarigen. We werken met een kaartensysteem. Ieder gezin heeft een kaart. De ouder kan daarop zelf de datum en de nummers van de meegenomen boeken invullen. Bij inlevering kan dit aangekruist worden in de desbetreffende kolom. Als kinderen boekjes komen ruilen, kunnen ze gelijk een kleurplaat meenemen.
 
11.15 Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie worden de hoofden van de kinderen door een aantal moeders gecontroleerd op de afwezigheid van hoofdluis.
416