De ontwikkeling van het onderwijs in de school

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving
De gemeente Staphorst heeft een aantal jaren met veel succes uitvoering gegeven aan het leesbevorderingsproject Boekenbas. Dit project krijgt in de komende jaren een nieuwe inhoud, onder de naam ‘Bas in de buurt’. De financiering gebeurt vanuit de extra financiële middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt in het kader van het ondewijsachterstandenbeleid. Daarnaast heeft goede zorg voor de kinderen, meer in het algemeen gesteld, op gemeentelijk niveau alle aandacht. Dit gebeurt vooruitlopend op de nieuwe ontwikkeling van de decentralisatie Jeugdzorg. Het centrum voor Jeugd en Gezin vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. Binnen dit centrum werken de kerken, de politie, de gezondheidsdienst, het maatschappelijk werk, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen met elkaar samen. Ook de zorgteams binnen onze scholen maken hier een onderdeel van uit.
Onze school maakt o.a. gebruik van de diensten van Driestar Educatief om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven. 
 
7.2 Onderwijsverbetering

Het komende schooljaar zal met name staan in het teken van het opstellen van het schoolplan 2019-2023. In het schoolplan worden de voorgenomen ontwikkeling beschreven voor de komende vier jaar. Als vertrekpunt voor dit schoolplan hebben we onze vier kernwaarden: geloof, liefde, trouw en verantwoordelijkheid. Door middel van verschillende teambijeenkomsten willen we ons nieuwe schoolplan vormgeven. Daarnaast gaan we verder met de scholing Expliciete Directe Instructie. In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het stellen van controle van begrip-vragen (hebben de leerlingen mijn uitleg echt begrepen) én het stellen van doelen. Een doel geeft richting en duidelijkheid voor de leerling, maar ook voor de leerkracht. Dit jaar hopen we stil te staan bij het omgaan met verschillende tijdens de instructie, de instructie zelf en het bijbehorende klassenmanagement. De juffen van de groepen 1 en 2 volgen nog een specifiek onderdeel wat gericht is op de kleuters. Al enkele jaren geven we ook les uit de methode Met Sprongen Vooruit, deze methode biedt korte en krachtige rekenoefeningen. De collega’s van de onder- en middenbouw gaan een vervolg-cursus hiervoor volgen. Juf Schoonhoven hoopt zich het komende jaar te richten op het leesonderwijs. In het afgelopen jaar hebben we d.m.v. de Leesmonitor gekeken naar de leesmotivatie en –vorderingen van onze leerlingen. Door middel van de cursus Open Boek zal zij zich hierop richten. Verder zullen we de nieuwe methode Taal Actief verder implementeren in groep 8.

389