De ontwikkeling van het onderwijs in de school

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving
De gemeente Staphorst heeft een aantal jaren met veel succes uitvoering gegeven aan het leesbevorderingsproject Boekenbas. Dit project krijgt in de komende jaren een nieuwe inhoud, onder de naam ‘Bas in de buurt’. De financiering gebeurt vanuit de extra financiële middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt in het kader van het ondewijsachterstandenbeleid. Daarnaast heeft goede zorg voor de kinderen, meer in het algemeen gesteld, op gemeentelijk niveau alle aandacht. Dit gebeurt vooruitlopend op de nieuwe ontwikkeling van de decentralisatie Jeugdzorg. Team Samenleving vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. Binnen dit centrum werken de kerken, de politie, de gezondheidsdienst, het maatschappelijk werk, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen met elkaar samen. Ook de zorgteams binnen onze scholen maken hier een onderdeel van uit.
Onze school maakt o.a. gebruik van de diensten van Driestar Educatief om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven. 
 
7.2 Onderwijsverbetering

Het komende schooljaar zal met name staan in het teken van het uitvoeren van de streefbeelden die zijn opgesteld voor het schoolplan 2023-2027. De streefbeelden gaan over de volgende onderwerpen:
•    Tijdige en doelgerichte inzet van extra hulp voor zowel leerlingen aan de boven- en onderkant van het gemiddelde niveau.
•    Rust, reinheid en regelmaat hebben en houden in de school.
•    Onderlinge betrokkenheid van leerlingen op elkaar vergroten.
•    Visie op en doen van Burgerschap.
•    Heldere kaders voor communicatie en ouderbetrokkenheid.

Met betrekking tot deze streefbeelden zou nog veel meer te zeggen zijn, maar dat voert voor hier te ver. We willen u daar in het komende jaar via de geijkte kanalen van op de hoogte houden. Het doel van deze streefbeelden is dat het ons in vier jaar nog dichter bij onze missie (waar staan we voor) brengt. Deze is als volgt:

‘De Prins Mauritsschool staat voor een school:

  • met de Bijbel als fundament, waar centraal staat Gods gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit doortrekt ons onderwijs en is bepalend voor het gedrag van de personeelsleden (voorleven) en leerlingen;
  • waar we vanuit Bijbelse waarden leerlingen onderwijzen, opvoeden en voorbereiden op de 21e eeuwse samenleving als christen;
  • waar kwalitatief goed onderwijs (zoals uitgewerkt in het onderwijsconcept) en begeleiding wordt gegeven, met erkenning van ieders gaven en talenten;
  • waar leerkrachten leerlingen zien en betrokken zijn op de leerlingen, zodat er in een veilige setting geleerd en gespeeld kan worden.
  • met een team wat in openheid, met oog en zorg voor elkaar, professioneel werkt.
  • waar we in dienstbaarheid aan de ouders het goede zoeken voor onze leerlingen.’

Om de leerlingzorg- en begeleiding goed in beeld te hebben, wordt er in de kleutergroepen gewerkt met Leerlijnen. Dit instrument brengt verschillende ontwikkelingsgebieden van kleuters in beeld.

Er wordt dit schooljaar in groep 3 en 4 (laatsgenoemde leerjaar voor het eerst) gewerkt met de nieuwe versie van de rekenmethode Wereld in Getallen. Daarnaast willen we ons onderwijsaanbod in de groep voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen opnieuw onder de loep nemen.

389